Úvodní informaceVýňatky ze zákonaPožadavky na poskytovatelePožadavky na zprostředkovateleProváděcí předpisyPodmínky získání oprávněníOdborná způsobilost

Úvodní informace

 • Zákon č. 257/2016 Sb., Zákon o spotřebitelském úvěru
 • Vyhl. č. 384/2016 Sb., Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru
 • A dále viz. Právní předpisy ČNB

Česká národní banka

Výňatky ze zákona č. 257/2016 Sb.:

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy EU a upravuje mj.:

 • činnost některých osob oprávněných poskytovat a zprostředkovávat spotřebitelský úvěr;
 • práva a povinnosti při poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru.

Kromě dalších (zákonem vyjmenovaných) typů právnických osob bude oprávněn také nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru za podmínek stanovených tímto zákonem.

Celý zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, si můžete stáhnout ve formě PDF dokumentu.

PDF se zněním zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Jaké jsou požadavky na výkon činnosti nebankovního poskytovatele?

Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru zavede a udržuje přiměřené postupy a pravidla, která jsou vhodná z hlediska řádného poskytování spotřebitelského úvěru a z hlediska dodržování povinností souvisejících s bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Ten, kdo je oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr, může poskytovat spotřebitelský úvěr pouze tak, že jeho pracovník(ci) splňují:

 • podmínky odborné způsobilosti podle § 60;
 • podmínky důvěryhodnosti podle § 72 nebo § 73;
 • zajistí, že tyto osoby si odborné znalosti a dovednosti udržují.

Kdo může zprostředkovávat spotřebitelský úvěr?

Zprostředkovávat spotřebitelský úvěr ve smyslu nového zákona bude oprávněn pouze zákonem specifikovaný okruh osob, mezi něž patří:

 • samostatný zprostředkovatel;
 • vázaný zástupce;
 • zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru;
 • zahraniční zprostředkovatel.

Samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru je osoba, která je oprávněna zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na základě oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele, které jí udělila ČNB.

Zákon stanoví několik podmínek udělení oprávnění, mezi něž patří také odborná způsobilost.

Na zákon č. 257/2016 Sb. navazují prováděcí předpisy:

Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru, která mj. bude stanovovat:

 • Rozsah odborných znalostí a dovedností podle skupin odbornosti pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru;
 • Minimální standard odborné zkoušky;
 • Způsob jednání a složení komise;
 • Požadavky na zkouškový řád;
 • Požadavky na průběh, formu, rozsah a způsob hodnocení odborné zkoušky.

Vyhláška o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru, která bude stanovovat:

 • podrobnosti žádostí a oznámení;
 • formáty a další technické náležitosti žádostí a oznámení;
 • způsob zaplacení správního poplatku k obnovení platnosti oprávnění;
 • pravidla, formu a způsob předkládání ročního výkazu činnosti.

Jaké jsou podmínky získání příslušného oprávnění poskytovatele?

Česká národní banka udělí oprávnění k činnosti, pokud jsou splněny následující podmínky:

 • jedná se o akciovou společnost, evropskou společnost, nebo společnost s ručením omezeným;
 • tato společnost dále:
  • má sídlo i skutečné sídlo na území České republiky;
  • je důvěryhodná;
  • je odborně způsobilá;
  • má zřízenu dozorčí radu s příslušnými pravomocemi;
  • má počáteční kapitál alespoň 20 000 000 Kč;
  • splňuje požadavky na výkon činnosti podle zákona (viz požadavky na výkon činnosti);
  • má obchodní plán podložený reálnými ekonomickými propočty;
  • pravidla jednání se zájemci splňují požadavky stanovené zákonem;
  • má průhledný a nezávadný původ finančních zdrojů;
  • podá žádost ve stanoveném formátu a rozsahu.

Jaké jsou podmínky získání oprávnění samostatného zprostředkovatele?

Česká národní banka udělí oprávnění k činnosti, pokud jsou splněny následující podmínky žadatele:

 • má sídlo na území ČR;
 • je důvěryhodný;
 • je odborně způsobilý;
 • podá žádost ve stanoveném formátu a rozsahu.

Odborná způsobilost

Mezi základní podmínky získání oprávnění k činnosti poskytovatele či zprostředkovatele spotřebitelského úvěru ČNB je odborná způsobilost.

Jak lze prokázat odbornou způsobilost?

 1. Všeobecné znalosti:
  1. vysvědčení o maturitní zkoušce nebo
  2. doklad o dosažení vyššího vzdělání.
 2. Odborné znalosti a dovednosti:
  1. osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky

To mě zajímá, chci více informací

1

Zavolejte nám

Zavolejte nám na č. 234 222 111 a domluvíme si schůzku.

2

Napište nám

Pokud Vám více vyhovuje neverbální komunikace, napište nám jednoduše email .